Aberdeen Hindu Temple, UK

Temple Management & Board of Trustees

President

Ms. Manjula Kumarasamy

Secretary

Mr. Narayan Shrestha

Treasurer

Mr. Vivek Rao Padakanti

Directors

 • Manjula Kumarasamy
 • Vivek Rao Padakanti
 • Srisailesh
 • Ashalatha Shetty¬†
 • Amol Deshmukh
 • Jayshree Venkataraman
 • Vamsi Vallamkondu
 • Gaurav Shah
 • Pratap Thimaiah
 • Deepa Joshi
 • Ram Ganapathi
 • Shashin Jani
 • Narayan Shrestha